test

test test

test

test test

การตัดต่อภาพยนตร์

การตัดต่อภาพยนตร์เป็นกระบวนการที่สำคัญและมีความสำคัญในการสร้างเนื้อหาเว็บดูหนังที่มีคุณภาพสำหรับภาพยนตร์ นี่คือขั้นตอนหลักในการตัดต่อภาพยนตร์:

1. เตรียมงานตัดต่อ

 1. นำเข้าภาพยนตร์: เริ่มต้นโดยการนำเข้าไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมดที่ถูกถ่ายทำมาลงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, หรือ DaVinci Resolve.
 2. เรียงลำดับภาพยนตร์: จัดเรียงลำดับภาพยนตร์ตามที่วางแผนไว้ในบทภาพยนตร์ รวมถึงเพิ่มหรือตัดฉากตามความเหมาะสม.

2. การตัดต่อพื้นฐาน

 1. ตัดภาพ: ใช้เครื่องมือตัดต่อเพื่อลบภาพที่ไม่จำเป็น ตัดฉากที่ไม่ต้องการหรือซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ภาพยนตร์ที่มีระเบียบเรียบร้อย.
 2. ปรับเสียง: ปรับเสียงในแต่ละฉากให้เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการลดเสียงรบกวนหรือการเพิ่มเสียงพื้นฐานเพื่อสร้างบรรยากาศ.
 3. เพิ่มและปรับเอฟเฟค: เพิ่มเอฟเฟคต่างๆ ที่จำเป็น เช่น เอฟเฟคทางภาพ และการปรับแต่งสี เพื่อให้ได้ความต่างชัดเจนในฉากต่างๆ.

3. การปรับแต่งและสร้างบทอ่าน

 1. เพิ่มบทอ่าน: ใส่บทอ่านหรือคำบรรยายใต้ภาพ (subtitles) หรือคำบรรยายอื่นๆ ตามที่จำเป็น เพื่อให้เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ชม.
 2. ปรับแต่งสี: ปรับแต่งสีฉากต่างๆ เพื่อให้มีความเข้ากันได้กับบรรยากาศและความรู้สึกของเนื้อเรื่อง.

4. การปรับแต่งเสียง

 1. ปรับเสียง: ปรับเสียงพื้นฐาน เช่น เสียงพื้นหลัง และเสียงพูดของตัวละคร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของฉาก.
 2. เพิ่มเสียงพื้นฐาน: เพิ่มเสียงพื้นฐานหรือเพลงพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึก.

5. การสร้างและเพิ่มเอฟเฟกต์

 1. เพิ่มเอฟเฟกต์: เพิ่มเอฟเฟกต์ทางภาพต่างๆ เช่น เอฟเฟกต์ทางภาพ เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว หรือเอฟเฟกต์เสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์.

6. การตรวจสอบและปรับปรุง

 1. ตรวจสอบ: ตรวจสอบภาพยนตร์ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามที่จำเป็น.
 2. ปรับปรุง: ทำการปรับปรุงข้อมูลที่ตรวจพบผิดพลาดหรือไม่ตรงกับที่คาดหวัง.

7. การส่งผลงาน

 1. ส่งผลงาน: หลังจากที่ได้ทำการตัดต่อทั้งหมดแล้ว สามารถส่งผลงานภาพยนตร์ให้กับผู้รับชม หรือนำไปใช้ต่อในการนำเสนอหรือส่งต่อได้ตามที่ต้องการ.

การตัดต่อภาพยนตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและน่าสนใจสำหรับผู้ชม

Insurance Chatbot The Innovation of Insurance

Chatbot for Insurance Agencies Benefits & Examples

chatbot for insurance

This will then help the agent to work faster and resolve the problem in a shorter time — without the customer having to repeat anything. An insurance chatbot can track customer preferences and feedback, providing the company with insights for future product development and marketing strategies. Let’s explore seven key use cases that demonstrate the versatility and impact of insurance chatbots. Insurance chatbots are excellent tools for generating leads without imposing pressure on potential customers. By incorporating contact forms and engaging in informative conversations, chatbots can effectively capture leads and initiate the customer journey. As we approach 2024, the integration of chatbots into business models is becoming less of an option and more of a necessity.

For processing claims, a chatbot can collect the relevant data, from asking for necessary documents to requesting supporting images or videos that meet requirements. Customers don’t need to be kept on hold, waiting for a human agent to be available. Insurance chatbots can also provide all the supporting details a new customer needs to sign up and proceed with the client onboarding process or help existing policyholders upgrade their plans. AI chatbots can be fed with information on insurers’ policies and products, as well as common insurance issues, and integrated with various sources (such as an insurance knowledge base).

Besides, a chatbot can help consumers check for missed payments or report errors. In situations where the bot is unable to resolve the issue, it can either offer to escalate the customer’s request. Alternatively, it can promptly connect them with a live agent for further assistance. Scandinavian insurance company specializing in property and casualty insurance for individuals and businesses.

In fact, the insurer’s chatbot can be contacted via the customer’s favourite messaging channel. Insurance chatbots are redefining customer service by automating responses to common queries. This shift allows human agents to focus on more complex issues, enhancing overall productivity and customer satisfaction.

Chatbots significantly expedite claims processing, a traditionally slow and bureaucratic process. They can instantly collect necessary information, guide customers through the submission steps, and provide real-time updates on claim status. This efficiency not only enhances customer satisfaction but also reduces administrative burdens on the insurance company. Rule-based chatbots in insurance operate on predefined rules and workflows. These chatbots are programmed to recognize specific commands or queries and respond based on set scenarios. They excel in handling routine tasks such as answering FAQs, guiding customers through policy details, or initiating claims processes.

Today around 85% of insurance companies engage with their insurance providers on  various digital channels. To scale engagement automation of customer conversations with chatbots is critical for insurance firms. Often, potential customers prefer to research their options themselves before speaking to a real person.

This facilitates data collection and activity tracking, as nearly 7 out of 10 consumers say they would share their personal data in exchange for lower prices from insurers. Automate claim processes through conversational AI virtual assistants that simplify the process, end to end, providing a better user experience. Chatbots also help customers compare plans and find the best coverage for their needs.

One of the most significant advantages of insurance chatbots is their ability to offer uninterrupted customer support. Unlike human agents, chatbots don’t require breaks or sleep, ensuring customers receive immediate assistance anytime, anywhere. This round-the-clock availability enhances customer satisfaction by providing a reliable communication channel, especially for urgent queries outside regular business hours. When customers call insurance companies with questions, they don’t want to be placed on hold or be forced to repeat themselves every time their call is transferred. Whether they’re looking for quotes, seeking to file an insurance claim, or simply trying to pay their bill, they want an immediate response that is personalized, accurate, and aligned with their high expectations.

The bot then searches the insurer’s knowledge base for an answer and returns with a response. With recent advancements in generative AI, conversational chatbots can now generate very human-like interactions. Chat PG Popularized by ChatGPT, these bots are capable of producing unique content simulating any of your customer advisors. This enables them to compare pricing and coverage details from competing vendors.

For a better perspective on the future of conversational AI feel free to read our article titled Top 5 Expectations Concerning the Future of Conversational AI. Add customized multi-channel capabilities to your marketing automation campaigns and boost conversion rate. There is no question that the use of Chatbots is only going to increase. Schedule a personal demonstration with a product specialist to discuss what watsonx Assistant can do for your business or start building your AI assistant today, on our free plan.

Conversational and generative AI are set to change the insurance industry. Read about how using an AI chatbot can shape conversational customer experiences for insurance companies and scale their marketing, sales, and support. Recently, DICEUS implemented Vitaminise Chatbot for a car insurance company that wanted to simplify the policy purchase process for its customers and reduce customer support expenses. The bot allows users to buy the chosen coverage and pay for it without filling in personal data manually, as this is ensured by data auto-filling functionality providing customer personal and vehicle data. Chatbots can leverage recommendation systems which leverage machine learning to predict which insurance policies the customer is more likely to buy.

Whether they use a decision tree or a flowchart to guide the conversation, they’re built to provide as relevant as possible information to the user. Simpler to build and maintain, their responses are limited to the predefined rules and cannot handle complex queries that fall outside their programming. Onboard your customers with their insurance policy faster and more cost-effectively using the latest in AI technology. AI-enabled assistants help automate the journey, responding to queries, gathering proof documents, and validating customer information. When necessary, the onboarding AI agent can hand over to a human agent, ensuring a premium and personalized customer experience. Aetna’s chatbot, Ann, lives on its website and offers 24-hour support for new members and existing customers trying to log in.

No wonder because a chatbot is no longer just an interesting messaging interface but a “smart” tool for analyzing and offering products to the target audience. To learn more about how natural language processing (NLP) is useful for insurers you can read our NLP insurance article. In the event of a more complex issue, an AI chatbot can gather pertinent information from the policyholder before handing the case over to a human agent.

Whether your customers reach out via phone, email, a contact form, or live chat, they increasingly seek the convenience of self-service. Streamline filing accident claims, providing claim status updates, and paying settlements. Find out how Infobip helped Covéa Group reach an 11% conversion rate on a conversational marketing campaign with RCS. Traditional means of customer outreach like websites and apps speak “computer language,” requiring users to navigate menus and screens and input information via commands and clicks. The insurer has made their chatbot available in the client area, but also in their physician search page and their blogs.

Powering up your policy: Benefits of chatbots in insurance

Powered by natural language processing, Ann mimics the look and voice of a human to give customers a friendly response. As a result, Aetna’s website experience has improved, and phone calls to its call center have declined by 29%. Powering your insurance chatbot with AI technology enables you to set up a virtual assistant to market, sell, and support customers faster and more accurately. For example, if a customer wants to renew their policy, your chatbot can see their loyalty status and apply discounts they might qualify for.

Maya and Jim’s ability to complete processes has eliminated the need for paperwork and has shortened Lemonade’s payout time. Maya ensures customers are paid within 3 minutes and insured within 90 seconds. After interacting with the two chatbots, Lemonade customers are happy with their conversational experience, with a satisfaction score of 4.53 out of 5 stars. Geico introduced its virtual assistant, Kate, chatbot for insurance to answer questions about quotes, policies, claim handling, or general insurance within its mobile app. It’s also programmed to direct customers to parts of its website or mobile app pages, help them find their ID card, or answer billing questions when they log in. With multi-platform access, Geico’s chatbot makes it easy for customers to get the information they need without speaking to a live agent.

chatbot for insurance

As a chatbot development company, Master of Code Global can assist in integrating chatbot into your insurance team. We use AI to automate repetitive tasks, thus saving both your time and resources. Our skilled team will design an AI chatbot to meet the specific needs of your customers. In 2012, six out of ten customers were offline, but by 2024, that number will decrease to slightly above two out of ten.

Customers can submit claim details and necessary documentation directly to the chatbot, which then processes the information and updates the claim status, thereby expediting the settlement process. Multi-territory agreements with global technology and consultancy companies instill DRUID conversational AI technology in complex hyper-automations projects with various use cases, across all industries. DRUID Conversational AI assistants easily integrate with knowledge-base systems, allowing them to provide 24/7 conversations for fast problem resolution.

Future of Insurance Chatbots

Chatbots are available 24/7 and allow companies to upload relevant documents and FAQ questions that are used to answer customer questions and engage them in real-time conversations. Chatbots also identify customers’ intent, give recommendations and quotes, help customers compare plans and initiate claims. This takes out most of the unnecessary workload away from employees, letting them handle only the more complex queries for customers who opt for live chat.

 • The choice of the chatbot platform usually impacts the ease of deployment, integration options, scalability and performance, costs, and more.
 • Leading French insurance group AG2R La Mondiale harnesses Inbenta’s conversational AI chatbot to respond to users’ queries on several of their websites.
 • When a customer does require human intervention, watsonx Assistant uses intelligent human agent handoff capabilities to ensure customers are accurately routed to the right person.
 • The latter also use this technology to verify customer identity, detect fraud, and improve customer support.

Your business can stand out in a crowded market by automating insurance search and purchase. Meet and assist policyholders through our customer engagement platform, even build an insurance chatbot, to help deliver truly authentic intent-driven conversations, at scale. The ease of filing a claim via text message right after an incident boosts customer satisfaction and is a great selling point. Investigate Conversational Commerce options to connect with consumers in the channels they prefer, walk them through your policies, answer questions, and even send payment reminders to existing policyholders. AI-powered chatbots can act as the forefront security for insurance companies by analyzing claims data, verifying policyholder information, and preventing fraudulent submissions. Such chatbots can be launched on Slack or the company’s own internal communication systems, or even just operate via email exchanges.

Founded in 2007, the company has quickly grown to become one of the largest independent insurance providers in Scandinavia (NO, SE, DK). Insurers need to ensure that their chatbot solution complies with data protection regulations, such as GDPR or CCPA, and has robust security measures in place to protect customer data. See why DNB, Tryg, and Telenor areusing conversational AI to hit theircustomer experience goals. Opening up its Messenger platform for anyone to develop and deploy Chatbots also opens the door for the automated insurance agent. And, to the extent that humans don’t realize they’re talking to a computer program.

Easy integration with messengers

Sectors like digital technology and retail brands are on the front lines of new methods and advancing tech, and as consumers grow accustomed to fast, personal service, expectations mount in other industries. A chatbot is connected to the insurer’s core system and can authenticate the client. The chatbot can retrieve the client’s policy from the insurer’s database or CRM, ask for additional details, and then initiate a claim. By answering these questions, insurers, together with software vendors, can find the most appropriate use cases for applying AI to chatbots. Before figuring out how to create a chatbot for insurance agents and companies, let’s explore the latest trends in applying this technology to the insurance sector.

You don’t need to know how to program a chatbot to improve customer engagement, automate operations, and reduce costs. A reliable software vendor or solution provider can help you with that — just contact us to discuss the requirements and goals you would like to achieve with a chatbot. Our team will develop a custom solution for you or offer to implement our ready-made Vitaminise Chatbot. Therefore, by owning this data, carriers can optimize their up/cross-selling efforts and find out which channels perform best, and which ones need some improvements.

According to G2 Crowd, IDC, and Gartner, IBM’s watsonx Assistant is one of the best chatbot builders in the space with leading natural language processing (NLP) and integration capabilities. The interactive bot can greet customers and give them information about claims, coverage, and industry rules. Chatbots with multilingual support can communicate with customers in their preferred language. Chatbots help make the entire experience of buying insurance and making claims more user friendly. You can integrate bots across a variety of platforms to best suit your clients.

In this article, you will learn about the use cases of chatbot deployment for insurance organizations, the key benefits of chatbots, and how to develop a chatbot for your company. If you are ready to implement conversational AI and chatbots in your business, you can identify the top vendors using our data-rich vendor list on voice AI or conversational AI platforms. The insurance chatbot has given also valuable information to the insurer regarding frustrating issues for customers. For instance, they’ve seen trends in demands regarding how long documents were available online, and they’ve changed their availability to longer periods. At all times, users will experience a highly personalized interaction, with tailored responses that draw on data provided by customers themselves as well as that gathered by the chatbot and other analytics tools. Insurance chatbots excel in breaking down these complexities into simple, understandable language.

Automatically Process Insurance Claims

Conversational insurance chatbots combine artificial and human intelligence, for the perfect hybrid experience — and a great first impression. Insurance chatbots are revolutionizing how customers select insurance plans. By asking targeted questions, these chatbots can evaluate customer lifestyles, needs, and preferences, guiding them to the most suitable options. This interactive approach simplifies decision-making for customers, offering personalized recommendations akin to a knowledgeable advisor. For instance, Yellow.ai’s platform can power chatbots to dynamically adjust queries based on customer responses, ensuring a tailored advisory experience. Conversational AI can be used throughout the insurance customer journey, from marketing to claims.

Today’s insurers are closely studying trends and appreciating the innovative potential of chatbots. Powered by artificial intelligence (AI), they are capable of streamlining the widest range of operations, delivering an ultimate competitive advantage. In addition, AI will be the area that insurers will decide to increase the amount of investment the most, with 74% of executives considering investing more in 2022 (see Figure 2). Therefore, we expect to see more implementation opportunities of chatbots in the insurance industry which are AI driven tools. For example, Metromile, an American car insurance company, used a chatbot called AVA to process and verify claims.

The company is testing how Generative AI in insurance can be used in areas like claims and modeling. It also enhances its interaction knowledge, learning more as you engage with it. A bot can ask them for relevant information, including their name and contact information. It can also inquire about what they are wanting to buy insurance for, the value of the goods they are wanting to insure, and basic health information. Large language models (or LLMs, such as OpenAI’s GPT-3 and GPT-4, are an emerging trend in the chatbot industry and are expected to become increasingly popular in 2023.

chatbot for insurance

Analytics will provide insights that your customer service team can glean from intuition. They cannot replace the customer service team, but they will take the load off that team and make their workflow more https://chat.openai.com/ manageable. At DICEUS, we understand the opportunities and values chatbot adoption provides to the insurance sector. That’s why we take an active part in making this technology more mature and available.

Stats have shown that such activities cause Insurance companies losses worth 80 billion dollars annually in the U.S alone. Originally, claim processing and settlement is a very complicated affair that can take over a month to complete. Yes, you can deliver an omnichannel experience to your customers, deploying to apps, such as Facebook Messenger, Intercom, Slack, SMS with Twilio, WhatsApp, Hubspot, WordPress, and more. Our seamless integrations can route customers to your telephony and interactive voice response (IVR) systems when they need them. Now, they serve many purposes, like checking symptoms, making insurance decisions, and overseeing patient programs. You can access it through the mobile app on both iOS and Android devices, which offers 24/7 assistance.

Chatbots provide a convenient option for instant customer service, taking the hassle out of everyday tasks. From booking meetings to assisting on daily tasks or helping out new employee onboarding, they are designed to complete specific procedures efficiently and quickly. Spixii is a tech business built by insurance experts which starts by selling off the shelf products.

chatbot for insurance

With our new advanced features, you can enhance the communication experience with your customers. Our chatbot can understand natural language and provides contextual responses, this makes it easier to chat with your customers. Gradually, the chatbot can store and analyse data, and provide personalized recommendations to your customers. Chatbots can leverage previously acquired information to predict and recommend insurance policies a customer is most likely to buy. The chatbot can then create a small window of opportunity through conversation to cross-sell and up-sell more products. Since Chatbots store customer data, it is convenient to use data based on a customer’s intent and previously bought products with a higher probability of sale.

Chatbots use natural language processing to understand customer queries, even if they are phrased in a casual way. Additionally, chatbots can be easily integrated with a company’s knowledge base, making it easy to provide customers with accurate information on products or services. While exact numbers vary, a growing number of insurance companies globally are adopting chatbots. The need for efficient customer service and operational agility drives this trend. Chatbots are increasingly being used for a variety of purposes, from customer queries and claims processing to policy recommendations and lead generation, signaling a widespread adoption in the industry.

Learn how LAQO and Infobip ‘s partnership is digitalizing customer communication in insurance and taking customer experience to newer heights. By bringing each citizen into focus and supplying them a voice—one that will be heard—governments can expect to see (and in some cases, already see) a stronger bond between leadership and citizens. Visit SnatchBot today to discover how you can build and deploy bots across multiple channels in minutes. Multi-channel integration is a pivotal aspect of a solid digital strategy. By employing bots to multiple channels, consumers can converse with their provider via a number of means, whether it’s a messaging app like Slack or Skype, email, SMS, or a website. Insurance companies can also use intelligent automation tools, which combines RPA with AI technologies such as OCR and chatbots for end-to-end process automation.

At this stage, the insurance company pays the insurance amount to the policyholder. The chatbot can send the client proactive information about account updates, and payment amounts and dates. To discover more about claims processing automation, see our article on the Top 3 Insurance Claims Processing Automation Technologies. After the damage assessment and evaluation is complete, the chatbot can inform the policyholder of the reimbursement amount which the insurance company will transfer to the appropriate stakeholders. Chatbots can provide policyholders with 24/7, instant information about what their policy covers, countries or states of coverage, deductibles, and premiums. A chatbot can collect all the background information needed and escalate the issue to a human agent, who can then help to resolve the customer’s problem to their satisfaction.

We will discuss where chatbots are best positioned to offer strategic value, how to incorporate chatbots into a carrier’s overall customer experience strategy, and the challenges of implementing chatbots. Deliver your best self-service support experience across all customer engagement points and seamlessly integrate AI-powered agents with existing systems and processes. In the insurance industry, multi-access customers have been growing the fastest in recent years. This means that more and more customers are interacting with their insurers through multiple channels. Zurich Insurance now has chatbot on their insurance claims guidance pages. The Zurich Claims Bot engages users with a series of pertinent questions.

SWICA, a health insurance provider, has developed the IQ chatbot for customer support. For instance, Geico virtual assistant welcomes clients and provides help with insurance-related questions. They can use bots to collect data on customer preferences, such as their favorite features of products and services. They can also gather information on their pain points and what they would like to see improved. Full-service property and casualty insurance company, specialized in providing affordable and customizable insurance solutions to customers across the United States.

You can foun additiona information about ai customer service and artificial intelligence and NLP. So the chances are that we’ve all used them sometime along our digital journey and just not know about it. Deploy a Quote AI assistant that can respond to them 24/7, provide exact information on differences between competing products, and get them to renew or sign up on the spot. Automate support, personalize engagement and track delivery with five conversational AI use cases for system integrators and businesses across industries. However, the choice between AI and keyword chatbots ultimately depends on your business needs and objectives.

You can resolve your customer queries within seconds, just by entering your data in our eSenseGPT and sharing a link to your website or Doc,or uploading a PDF Doc. One has to provide seamless, on-demand service while providing a personalized experience in order to keep a customer. Exploring successful chatbot examples can provide valuable insights into the potential applications and benefits of this technology. The bot responds to FAQs and helps with insurance plans seamlessly within the chat window.

Easily customize your chatbot to align with your brand’s visual identity and personality, and then intuitively embed it into your bank’s website or mobile applications with a simple cut and paste. Built with IBM security, scalability, and flexibility built in, watsonx Assistant for Insurance understands any written language and is designed for and secure global deployment. A chatbot for insurance can help consumers file claims, collect information, and guide them through the process. Nearly half (44%) of customers find chatbots to be a good way to process claims. Chatbots are accessible around the clock, offering immediate support to customers without the delays of being on hold or restricted by business hours. By examining customer inquiries and delivering tailored responses, even for intricate insurance procedures, chatbots emerge as a genuine substitute for traditional phone or email communications.

chatbot for insurance

At DICEUS, we also follow these stages to deploy the final solution efficiently. When a new customer signs a policy at a broker, that broker needs to ensure that the insurer immediately (or on the next day) starts the coverage. Failing to do this would lead to problems if the policyholder has an accident right after signing the policy.

Insurance brands can use Ushur to send information proactively using the channels customers prefer, like their mobile phones, but also receive critical customer data to update core systems. Therefore it is safe to say that the capabilities of insurance chatbots will only expand in the upcoming years. Our prediction is that in 2023, most chatbots will incorporate more developed AI technology, turning them from mediators to advisors. Insurance chatbots will soon be insurance voice assistants using smart speakers and will incorporate advanced technologies like blockchain and IoT(internet of things). Insurance will become even more accessible with smoother customer service and improved options, giving rise to new use cases and insurance products that will truly change how we look at insurance. Natural language processing (NLP) technology made it possible to recognize human speech, convert it into text, extract meaning, and analyze the intent.

It can also upsell other packages, share the appropriate details, and connect the customer to an agent or add them to your sales funnel. Machine and deep learning provide chatbots with a contextual understanding of human speech. They can even have intelligent conversations thanks to technologies such as natural language processing (NLP). Insurance customers are demanding more control and greater value, and insurers need to increase revenue and improve efficiency while keeping costs down. AI chatbots can respond to policyholders’ needs and, at the same time, deliver a wealth of significant business benefits. Customers often have specific questions about policy coverage, exceptions, and terms.

Voice recognition is used in insurance chatbots to simplify customer requests and experiences while interacting with carriers. The latter also use this technology to verify customer identity, detect fraud, and improve customer support. Utilizing data analytics, chatbots offer personalized insurance products and services to customers. They help manage policies effectively by providing instant access to policy details and facilitating renewals or updates. Chatbots can facilitate insurance payment processes, from providing reminders to assisting customers with transaction queries. By handling payment-related queries, chatbots reduce the workload on human agents and streamline financial transactions, enhancing overall operational efficiency.

Not with the bot! The relevance of trust to explain the acceptance of chatbots by insurance customers Humanities and … – Nature.com

Not with the bot! The relevance of trust to explain the acceptance of chatbots by insurance customers Humanities and ….

Posted: Tue, 16 Jan 2024 08:00:00 GMT [source]

Brokers are institutions that sell insurance policies on behalf of one or multiple insurance companies. Based on the insurance type and the insured property/entity, a physical and eligibility verification is required. Claim filing or First Notice of Loss (FNOL) requires the policyholder to fill a form and attach documents. A chatbot can collect the data through a conversation with the policyholder and ask them for the required documents in order to facilitate the filing process of a claim. With global insurance spending on AI platforms set to reach $3.4 billion by 2024, now’s the time to take the lead.

Following such an event, the sudden peak in demand might leave your teams exhausted and unable to handle the workload. This is where an AI insurance chatbot comes into its own, by supporting customer service teams with unlimited availability and responding quickly to customers, cutting waiting times. A leading insurer faced the challenge of maintaining customer outreach during the pandemic.

Surely, you first need to determine the optimal architecture and operational principles and then choose the tools to implement them. Among code-based frameworks, the market-leading solutions include the Microsoft bot framework, Aspect CXP-NLU, API.ai, and Wit.ai. The client can do both at any time, if necessary, receiving an instant response to the question of interest from a chatbot.

As the industry continues to embrace digital transformation, these chatbots are becoming indispensable tools, paving the way for a more connected and customer-centric insurance landscape. Virtual assistants can help new customers get the most out of their insurance by providing guided onboarding and answering common questions. Chatbots can also support omnichannel customer service, making it easy for customers to switch between channels without having to repeat themselves. This streamlines the policyholder journey and makes it easier for customers to get the help they need. They help to improve customer satisfaction, reduce costs, and free up customer service representatives to focus on more complex issues.

Fraudulent activities have a substantial impact on an insurance company’s financial situation which cost over 80 billion dollars annually in the U.S. alone. AI-enabled chatbots can review claims, verify policy details and pass it through a fraud detection algorithm before sending payment instructions to the bank to proceed with the claim settlement. Chatbots enable 24/7 customer service, facilitate ordinary and repetitive tasks, as well as offer multiple messaging platforms for communication. Using AI and machine learning, Nauta is trained to respond to queries, offer useful links for further information, and help users to contact a human agent when necessary.

However, with Spixii the customer engagement could be highly personalized and interactive. I was fortunate enough to play with a private beta tester of the Spixii platform recently. It’s great for sharing information but horrid at conveying understanding. Which is why alternatives to email, such as SLACK, allow humans to communicate in a more responsive way than email.

Los gestores advierten a los autónomos que la ayuda de 200 euros por bajos ingresos no está exenta de IRPF

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, advirtió que la ayuda de 200 euros del Gobierno no está exenta de IRPF. 

«La ayuda de 200 euros para personas físicas  pueden estar obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio 2023 «, afirmó Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. La razón, explicaron, es que se trata de «una ganancia patrimonial no exenta». 

Esta situación supone a los autónomos y contribuyentes tener que afrontar los inconvenientes administrativos – añadió Santiago  – que supone presentar la declaración, con la posibilidad de que ésta salga a pagar. Pero sería peor en el caso de que declaren rentas anuales superiores a 1.800 euros anuales por todos los conceptos y les suponga a sus descendientes o, en su caso, a sus ascendientes, perder la posibilidad de practicar los correspondientes mínimos familiares por descendientes, ascendientes o discapacitados.

Sería el caso de un contribuyente obligado a declarar por este concepto, – por ejemplo, un padre, mayor de 65 años incluido en la declaración de su hija, o el de un hijo incluido en la declaración de sus padres – que practica el correspondiente mínimo familiar por convivencia y dependencia y aun por discapacidad. El importe de los mínimos familiares que pueden verse comprometidos oscilan entre los 1.150 euros y 14.150 euros, por término general. Algo parecido sucede con los 400 euros del bono cultural o las ayudas o bonos que las entidades locales facilitan para impulsar el comercio o el turismo.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos observó que sus «compañeros nos están transmitiendo su preocupación porque, cuando van a realizar la solicitud, se encuentran que la mayor parte de los potenciales solicitantes son personas con escasos recursos, que se van a ver obligados a presentar el año que viene la declaración y que puede que, entre el coste de realizarla (se la tiene que realizar un profesional) y la posibilidad de que el resultado sea a pagar, los 200 euros se conviertan en un verdadero problema”.

“No logramos entender cómo, después de que ya se advirtió con el IMV y con las prestaciones del ERTE Covid, los redactores de la norma no han tenido en cuenta estas implicaciones fiscales. Luego se llevarán las manos a la cabeza si la ayuda es un fiasco, si dentro de un año se queja todo el mundo o si les decimos que solo les preocupa el voto”, indicó Santiago.Así debes declarar los inmuebles que tienes en propiedad y no están alquilados

Las viviendas vacías o que se han cedido a un familiar sin cobrar nada por su uso se deben incluir en la Renta 2022

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la Renta son los relacionados con la vivienda. Está claro que el alquiler de una vivienda se debe declarar porque implica una ganancia patrimonial. ¿Pero qué ocurre con los inmuebles que tiene un contribuyente y que están vacíos o no alquilados? ¿También deben tributar el IRPF?

En este caso la respuesta es que sí. A este supuesto se le conoce como imputación de renta inmobiliaria. Esta está definida en la artículo 85 de la Ley 35/2006 de IRPF y se debe declarar porque Hacienda entiende que ese inmueble es susceptible de generar un ingreso.

En este caso la respuesta es que sí. A este supuesto se le conoce como imputación de renta inmobiliaria. Esta está definida en la artículo 85 de la Ley 35/2006 de IRPF y se debe declarar porque Hacienda entiende que ese inmueble es susceptible de generar un ingreso.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

Cómo se declaran este tipo de inmuebles en la Renta

Desde el blog de ING explican que «simplemente por tener la posibilidad de ganar ese dinero, debes pagar un mínimo en la declaración de la renta». En la declaración, el contribuyente tiene que acudir al Apartado C de bienes inmuebles no afectados a actividades económicas.

Por otro lado, desde la inmobiliaria Banker&House, subrayan en su blog que se trata de una medida de Hacienda para hacer frente al problema de la cesión de inmuebles a familiares o amigos a coste cero.

Los inmuebles sujetos a esta imputación, según la Agencia Tributaria

 • Bienes inmuebles urbanos y que no se encuentren afectados a actividades económicas.
 • Inmuebles rústicos con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o ganaderas, no afectos a actividades económicas.
 • Que no generen rendimientos de capital como consecuencia del arrendamiento de bienes inmuebles, negocios o minas o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles.
 • Que no constituyan la vivienda habitual del contribuyente. A estos efectos, se entiende que forman parte de la vivienda habitual del contribuyente las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con el inmuebles hasta un máximo de dos.
 • Que no se trate de suelo no edificado, inmuebles en construcción ni de inmubles que, por razones urbanísticas, no sean susceptibles.

Quién debe declarar estas rentas y cómo se calculan

Las personas que deben incluir estas rentas en la declaración son los propietarios de inmuebles que lo tienen a su disposición toda o una parte del año. Los usufructuarios o personas con derecho real de uso o disfrute sobre el inmueble tienen que incluir las correspondientes rentas en su declaración en la misma cuantía que la que correspondería al propietario. Además, los titulares de un derecho de alojamiento por tiempo compartido tienen que incluirlo en función de la duración del periodo de aprovechamiento.

MÁS INFORMACIÓN

La Agencia Tributaria especifica que, con carácter general, se aplicará el 2% sobre el valor catastral del inmueble que figure en el recibo del IBI. Sin embargo, se aplicará el 1,1% a los inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general o a los inmuebles que, a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre) carecieran de valor catastral o no haya sido notificado.

Fuente: https://www.abc.es/economia/declaracion-renta/debes-declarar-inmuebles-propiedad-alquilados-20230420170628-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Feconomia%2Fdeclaracion-renta%2Fdebes-declarar-inmuebles-propiedad-alquilados-20230420170628-nt.html

Que son los planes de empleo simplificados y cómo pueden ayudar a autónomos y pymes

Se trata de planes que ayudarán a mejorar el ahorro de autónomos y empleados de pymes

Los planes de pensiones de empleo simplificados ayudarán a mejorar el ahorro de autónomos y empleados de pymes. Crear este tipo de instrumentos forma parte de las novedades que introduce el anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

El objetivo de esta norma es simplificar la complejidad y la carga administrativa que para los promotores, empresas y personas físicas empleadoras suponen los actuales planes de pensiones de empleo.

En este sentido, se considerarán planes de pensiones de empleo simplificado aquellos que, como recuerdan desde el portal Jubilación de Futuro, estén impulsados por empresas que se incluyan en los acuerdos colectivos estatutarios de carácter sectorial y que instrumenten compromisos por pensiones en favor de sus trabajadores. También serán reconocidos como tal los planes de pensiones de empleo del sector público que se incluyan en las corporaciones locales, las entidades y organismos que dependan de ellas.

Cinco años de adaptación

Asimismo, los planes de pensiones de los autónomos que estén promovidos por las asociaciones de trabajadores autónomos, por los colegios profesionales o por las mutualidades de previsión social también podrán optar a tal condición. Al igual que aquellos planes de pensiones de socios trabajadores y de socios de trabajo de sociedades cooperativas y laborales.

No obstante, los planes de empleo simplificados tendrán que cumplir con una serie de requisitos. Estos planes tendrán que ser de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación y las prestaciones que prevean deberán articularse mediante contratos de seguro previstos por el plan.

Asimismo, los contratos de seguro que formen parte de estos planes de pensiones y que cubran el fallecimiento, la invalides o la dependencia, no podrán tener una duración superior a un año, tendrán que ser temporales anuales renovables. Y las prestaciones se percibirán en forma de renta a no ser que se establezca lo contrario.

Por su parte, los planes de pensiones actuales tendrán un periodo máximo de 5 años para transformarse en planes de pensiones de empleo simplificados (PPES), en el caso de los autónomos, o en un plan de pensiones individual, en el caso del resto.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/14/autonomos/1668445657_972548.html

Finaliza el plazo para cambiar la base de cotización para los autónomos este viernes 30 de septiembre

Este viernes 30 de Septiembre finaliza el plazo, De tal manera que, desde el próximo año, se establece un nuevo sistema compuesto por 15 tramos de cuotasComo avisa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los trabajadores «tendrán que cotizar en consonancia con sus rendimientos reales, esto es, los declarados a Hacienda».  El plazo para el cambio de la base de cotización en 2023 acaba este mismo viernes 30 de septiembre.

,

Autónomos, pensiones, alquileres… Cambios clave en las deducciones de la renta

Los especialistas recomiendan no validar el borrador que elabora Hacienda sin antes revisar datos básicos como los rendimientos o las retenciones y especialmente todo aquello que pueda dar origen a una deducción o a una reducción de la base imponible que es sobre la que se calcula la cuota a pagar. 

Estos son algunos de los puntos claves.

Prestación extraordinaria por cese de actividad percibida en el 2020 por los autónomos

El sindicato de los técnicos de Hacienda Gestha explica que la prestación extraordinaria por cese de actividad se califica como un rendimiento de trabajo. E insisten en que, pese a que su origen esté en la actividad económica del autónomo, no es un rendimiento de actividades económicas. Deben incluirse en la declaración en el apartado de rendimientos del trabajo, y podrán beneficiarse de las reducciones fiscales de las rentas del trabajo.PUBLICIDAD Lee también

Rescate de planes de pensiones

Gestha recuerda que quien estuvo en ERTE o cese de actividad de autónomos como consecuencia de la pandemia pudo rescatar los derechos consolidados de los planes de pensiones y sistemas análogos. A estos reembolsos se les aplica la regla general que los considera rentas del trabajo, por lo que no hay que olvidar modificar el borrador si estos importes no aparecen.

En cuanto a las deducciones en la renta de este año será posible deducirse las aportaciones a planes de pensiones hasta un máximo de 8.000 euros de forma general. A partir de este ejercicio, las aportaciones quedan limitadas a 2.000 euros por persona y año como norma general.Lee también

Alquileres durante la pandemia

Tras las rebajas o diferimientos del pago de los alquileres como consecuencia de la pandemia, los arrendadores reflejarán como ingresos los nuevos importes acordados por las partes, explican desde Gestha.

Nueva ley de alquileres catalana

La nueva legislación catalana ha provocado que algunos propietarios hayan alquilado por separado el parking y/o el trastero. 

En ese caso, Masdeu recuerda la obligatoriedad de presentar declaración trimestral de IVA para los ingresos derivados de esos inmuebles ya que solo está exenta la vivienda cuando es para uso habitual y el parking y el trastero si están incluidos en el mismo contrato. Obviamente todos los ingresos deben tributar también por IRPF en todos los casos.

Deducción por donativos

Gestha recuerda que el Gobierno aprobó un aumento de la desgravación de los donativos efectuados desde enero del 2020 hasta el 80% de los primeros 150 euros donados y un 35% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 40% si la cantidad donada a una misma oenegé no ha disminuido en cada uno de los tres últimos años.Lee también

Deducción por maternidad y familia numerosa

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, recuerda que las madres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán percibir hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. Se permite el abono anticipado mes a mes. 

En cambio, las madres que estén en ERTE de suspensión no tienen derecho a recibir esta deducción durante los meses que esté en ERTE. Esa exclusión no afecta a las madres en ERTE de reducción de jornada o a tiempo parcial.

En relación con las deducciones por familias numerosas, por ascendiente con dos hijos y por discapacidad de descendientes, ascendientes o cónyuge; los técnicos aseguran que tienen derecho a estas deducciones tanto los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena como aquellos que perciban prestaciones contributivas y asistenciales y los que estén en ERTE.Lee también

Masdeu recuerda que el dinero recibido por el Estado como subvención para la compra de un vehiculo debe consignarse en la declaración de la renta ya que debe tributarse por el mismo. Fuentes del ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto aseguran que sí que “hubo algunos pagos a unos pocos ciudadanos, por lo que deberán declararlo en la renta de este año”.

En ediciones anteriores de este tipo de ayudas se generó mucha controversia ya que no aparecían en el borrador de la renta a pesar de que era una administración pública quien las había concedido, por lo que muchos contribuyentes se olvidaron reflejarlas. Posteriormente Hacienda reclamó esos pagos.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20210406/6626031/deducciones-renta-autonomos-planes-pensiones-alquiler-declaracion.html

LAUBER ASESORES Y CONSULTORES DE EMPRESA